Rozwój, firma, sukces!


Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Rozwój, firma, sukces!”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 

OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy

DZIAŁANIA 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie

PODDZIAŁANIE 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs
 

Projekt skierowany jest do 27 osób (w tym 14 kobiet) powyżej 30 r.ż. zamieszkujących Subregion Centralny woj. śląskiego, planujących rozpocząć działalność gospodarczą, tj.:

a) osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby:

 • w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • z niepełnosprawnością;
 • długotrwale bezrobotne;
 • o niskich kwalifikacjach,

b) pozostałe grupy tj. osoby:

 • reemigranci – w tym repatrianci;
 • imigranci (w tym polskiego pochodzenia);
 • ubogie pracujące;
 • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 • zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

c) w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • szkoleń z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym sporządzania biznesplanu.
 • konsultacji przy sporządzaniu biznesplanu.

Oraz pomoc finansową w postaci:

 • dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
 • comiesięcznego wsparcia pomostowego, pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z działalnością gospodarczą przez okres 6/12 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy, w wysokości 2 800,00 zł miesięcznie.

 
Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa wśród 27 osób (w tym 14 kobiet) powyżej 30 r.ż., zamieszkujących Subregion Centralny woj. śląskiego poprzez udzielenie indywidualnego i kompleksowego wsparcia merytorycznego i finansowego prowadzącego do rozpoczęcia i efektownego prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Wartość projektu: 1 942 968,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 875 784,60 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Wsparcie w ramach projektu:  27 osoby (14 kobiet i 13 mężczyzn).
 • Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą: 27 osób.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy:

 • podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • poprawią sytuację zawodową i zwiększą swoją pozycję na rynku pracy,
 • uzyskają bezzwrotną pomoc finansową w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się dnia 04.11.2020 r. (godz. 8:00), a zakończy w dniu 18.11.2020 r. (godz. 15:00).

 

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników, szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego (w tym form zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania warunków umowy) zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (oba regulaminy wraz z załącznikami znajdują się poniżej).

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami projektowymi, w tym w szczególności regulaminem rekrutacji.

 

UWAGA!

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z pojawiającymi się z masowymi zachorowaniami wywołanymi koronawirusem COVID-19 w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe powinno się składać w sposób zdalny. Szczegóły zostały opisane w regulaminie rekrutacji.

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do regulaminów, w tym w szczególności zmiany liczby uczestników i parytetu płci. Pierwotnie projekt skierowany był do 26 osób – w tym 14 kobiet i 12 mężczyzn. Jednak Spółka zwróciła się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o zwiększenie liczby uczestników do 27 osób. Liczymy, że zmiana ta zostanie zaakceptowana, dlatego dokumentacja projektowa została opracowana pod kątem 27 osób. Jednak w przypadku braku akceptacji WUP, Spółka zmieni dokumenty zgodnie z pierwotnymi założeniami, a gdy w trakcie rekrutacji zmiana zostanie zaakceptowana, niniejsza wiadomość zostanie usunięta.

 

Kontakt:
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektów pod numerami tel.: 32 248 77 86 wew. 23, 30 lub na adres e-mail: bp@rarinwestor.pl

W związku z dużym zainteresowaniem projektem uruchamiamy również dodatkową linię telefoniczną pod numerem 501 307 145 czynną
w poniedziałki, środy i piątki od godziny 8:00 do 16:00,
a we wtorki i czwartki od godziny 10:00 do 18:00.

 


 

Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji:

 


 

Dokumenty do pobrania dotyczące przyznawania środków finansowych:


Data aktualizacji: 15.01.2021 r.

 

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.