Startuj z nami - zostań przedsiębiorcą

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie projektu w ramach: Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji projektu: 2009-02-01 do 2010-12-31
Miejsce realizacji projektu: Województwo lubelskie
Uczestnicy projektu:

Uczestnikami projektu mogły być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające łącznie następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • Posiadające zameldowanie na terenie województwa lubelskiego
 • Nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.
 • Nie pozostające w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z projektodawcą, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu.
WSPARCIE UDZIELONE UCZESTNIKOM W ZWIĄZKU Z ICH UDZIAŁEM W PROJEKCIE:
Wsparcie szkoleniowe

Zakres szkoleń:

 • Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej – 24 godz. (wybrane zagadnienia prawne dotyczące rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, form zatrudnienia i obowiązków pracodawcy)
 • Marketing – 16 godz. (rola marketingu i sprzedaży w firmie, techniki sprzedaży i obsługa klienta, marketing w małej firmie)
 • Finanse – 24 godz. (wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami)
 • Zarządzanie i umiejętności menedżerskie – 16 godz. (zarządzanie w małej firmie, zarządzanie zespołem, komunikacja interpersonalna i negocjacje)
 • Symulacja prowadzenia własnej firmy – 32 godz.
 • Zasady sporządzania biznes planu i wniosku o dofinansowanie – 16 godz.
 • Szkolenie specjalistyczne z zakresu rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym, opodatkowania – 16 godz.
Wsparcie doradcze

Zakres doradztwa:

 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych uczestnika
 • Przygotowanie biznesplanu i wniosku o dofinansowanie
 • Doradztwo specjalistyczne w ramach wsparcia pomostowego
Wsparcie finansowe 30 uczestnikom projektu, którzy założyli działalność gospodarczą przyznano jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój tej działalności (maksymalna kwota wsparcia: 40 000,00 zł). Przyznane środki miały na celu ułatwienie sfinansowania pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z opracowanym wcześniej przez uczestnika biznesplanem).
Wsparcie pomostowe

Wsparcie to udzielane było w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu w dwóch formach:

 • Pomoc finansowa, mająca na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych przez beneficjenta pomocy, niezależne od poziomu przychodów
 • Pomoc doradcza w formie indywidualnych konsultacji.

Wsparcie pomostowe finansowe przyznano 27 uczestnikom projektu, natomiast wsparcie pomostowe doradcze przyznano 28 uczestnikom.