Od zrozumienia do zatrudnienia – wsparcie osób niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu w ramach: Priorytetu: VII Promocja integracji społecznej
Działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałania: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji projektu: od 2009-10-01 do 2011-05-31
Miejsce realizacji projektu: Województwo śląskie
Uczestnicy projektu:

Grupą docelową projektu były osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi (warunkiem zakwalifikowania się jako uczestnika do projektu było złożenie oświadczenia o dotychczasowym nieskorzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach projektów realizowanych w działaniu 1.3 POKL. Kompleksowe wsparcie skierowane było do 90 beneficjentów ostatecznych projektu.

Liczba instytucji objętych wsparciem w ramach projektu: 90
WSPARCIE UDZIELONE UCZESTNIKOM W ZWIĄZKU Z ICH UDZIAŁEM W PROJEKCIE:
Wsparcie szkoleniowe

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, które konieczne było z uwagi na charakter grupy docelowej już na etapie wstępnym (rekrutacji) oraz w trakcie realizacji projektu. Wiąże się ono z obawami i wątpliwościami uczestników, którym są osoby z zaburzeniem psychicznym, które, mogą zostać rozwiane tylko przez indywidualne wsparcie, aktywne słuchanie profesjonalisty. Z uwagi na charakter grupy docelowej konieczne było także wsparcie psychologa polegające na motywowaniu do uczestnictwa w projekcie.

DORADZTWO ZAWODOWE tj. określenie dokładnej ścieżki rozwoju zawodowego osoby niepełnosprawnej z użyciem dostępnych narzędzi wykorzystywanych przez doradców zawodowych.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ Realizowane cele związane z rehabilitacją społeczną i zawodową, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez beneficjenta, którym jest osoba z zaburzeniami psychicznymi, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości. Terapia zajęciowa wykorzystywała różne formy pracy, które miały na celu przyspieszenie powrotu utraconych funkcji i sprawności, a w przypadku zmian nieodwracalnych wyrobienie funkcji zastępczych. Zajęcia odbywały się w formie zajęć plastycznych - ceramicznych, tzn. lepienie, np. garnków przez pacjenta, który podczas tej pracy wykonuje ruchy lecznicze, przekształcając materiał w określony produkt lub przedmiot.

WARSZTATY WYJAZDOWE INTEGRUJĄCE Miały na celu trwałą integrację uczestników projektu. Dzięki wyjazdom oraz zajęciom z psychologami uczestnicy projektu podniosą swoją wartość oraz zmienią nastawienie do życia w społeczności.

SZKOLENIA ZAWODWOWE Realizowane były na koniec projektu. Skupiały się na podniesieniu kompetencji oraz umiejętności w zakresie ułatwiającym powrót na otwarty rynek pracy.
KONFERENCJA organizowana w celach promocji projektu i jego dobrych praktyk.