Aktywni Młodzi

Zwiń
Projekt Aktywni Młodzi realizowany jest przez Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. – Lider Projektu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu – Partner Projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczenie i wsparcie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu: 01.06.2014r. – 30.06.2015r.

Projekt ma na celu aktywizację zawodową 50 osób między 18 – 30 rokiem życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i zamieszkałych w mieście Zabrze.

W ramach naszego projektu koncentrujemy się na następujących grupach docelowych.

 1. osoby od 18 do 30 roku życia – 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) zamieszkujące Miasto Zabrze i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu. Spośród tych 50 osób 25 osób ma być osobami długotrwale bezrobotnymi (15 kobiet i 10 mężczyzn). Osoby chcące przystąpić do projektu muszą być osobami:
  • z niskim wykształceniem lub
  • z wyższym wykształceniem bez doświadczenia zawodowego

Cele szczegółowe projektu to:

 • podniesienie poziomu motywacji do aktywności społeczno – zawodowej;
 • nabycie/podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy;
 • nabycie/podniesienie/zmiana kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych
 • nabycie doświadczenia zawodowego poprzez staże zawodowe.

W ramach projektu oferujemy:

 • poradnictwo zawodowe
 • poradnictwo psychologiczne
 • wyjazdowy coaching grupowy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
Więcej na temat projektu.....