Otwarcie naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „50 lat doświadczenia”

Zwiń

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu 
„50 lat doświadczenia”. Nabór przeznaczony jest dla uczestników projektu, którzy rozpoczęli działalność w ramach projektu. Nabór trwać będzie od 17.11.2017 r. do 07.12.2017 r. Uczestnicy zobowiązani są złożyć w 2 egzemplarzach Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (zał. 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) wraz z następującymi załącznikami:

a)   oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),

b)  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),

c) harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków do objęcia podstawowym/przedłużonym wsparciem pomostowym  (zał. 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),

oraz

d) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (integralna część wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego).

Dokumentację należy składać w terminie w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru znajdującego się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w osobiście biurze projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska lub w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: 50@rarinwestor.pl.

  1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości