Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zwiń

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości . Nabór trwać będzie od 04.09.2017 r. do 29.09.2017 r. Uczestnicy zobowiązani są złożyć Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa oraz załączniki:

  • potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
  • szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
  • zbiór oświadczeń (zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości):

- oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),

- oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

- oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,

- oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

  • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
  • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).
Dokumentację należy składać w terminie w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru znajdującego się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w osobiście biurze projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska lub w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: 50@rarinwestor.pl