PROFIT - LINIA POŻYCZEK DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościPodmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę:

 • Mikro,  małe  i  średnie  przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie ekspansji lub w fazie rozwoju, prowadzące działalność od co najmniej 3 miesięcy, 
 • Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego,
 • Przedsiębiorstwa, które prowadzą rachunkowość w formie: karty podatkowej, ryczałtu, księgi przychodów i rozchodów bądź prowadzą księgi handlowe,
 • Przedsiębiorstwa nie posiadające zadłużenia wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Podmioty, w stosunku do których nie są prowadzone postępowania: układowe, ugodowe, likwidacyjne lub upadłościowe.

RODZAJE POŻYCZEK

 1. Pożyczka na wydatki bieżące.
 2. Pożyczka na wydatki inwestycyjne.

PRZEZNACZENIE POŻYCZEK

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie:

 1. wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.
 2. spłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.
 3. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, leasingu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zobowiązań z tytułów wykonawczych oraz zakupów konsumpcyjnych.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie:

 1. zakupu nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. zakupu gruntu przewidzianego na potrzeby inwestycji związanej z działalnością gospodarczą.
 3. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. zakupu maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej w tym również środków transportu bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 5. zakupu wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. nakładów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, projektowej itp.
 7. innych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zobowiązań z tytułów wykonawczych oraz zakupów konsumpcyjnych.

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Pożyczka na bieżące wydatki udzielana jest w kwocie do 250 000,00 zł.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne udzielana jest w kwocie do 400 000,00 zł.

OKRES KREDYTOWANIA

Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 48 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być udzielana na okres do 72 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

OPROCENTOWANIE

Oprocentowanie pożyczek jest ustalane według zmiennej stopy referencyjnej obowiązującej w dniu podpisania umowy; ogłaszanej przez Komisję Europejską w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w komunikacie Komisji Europejskiej. 

Wysokość oprocentowania jest uzależniona od kondycji finansowej firmy i od poziomu zabezpieczeń i wynosi już od 4,33 % w skali roku.

STRUKTURA FINANSOWANIA

Pożyczka  udzielona  na  bieżące  wydatki i na wydatki inwestycyjne wymaga posiadania przez Wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką.