Historia Funduszu pożyczkowego

ROK 1998

Fundusz Pożyczkowy RAR "Inwestor" został powołany w 1998r. Pierwsze środki, jakie zostały przekazane na powstający Fundusz Pożyczkowy pochodziły z dotacji ówczesnego Wojewody Katowickiego w wysokości 750 000,00 zł. oraz wkładu własnego spółki w wysokości 250 000,00 zł.

Przy formułowaniu zasad tworzenia Funduszu Pożyczkowego podstawowym celem było wspieranie przedsiębiorstw działających na terenie województwa katowickiego, przyczyniających się bezpośrednio do tworzenia nowych miejsc pracy.

Fundusz Pożyczkowy umożliwiał pozyskanie środków finansowych małym i średnim przedsiębiorstwom, które w wielu przypadkach nie byłyby wstanie sprostać wymogom procedury bankowej. Fundusz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych firm, gdyż wspomagał rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w regionie.

Aby zwiększyć posiadane środki finansowe, Fundusz Pożyczkowy brał udział w konkursach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, w wyniku czego uzyskał dotacje na łączną kwotę 1 355 000,00 zł. Przyznane dotacje spowodowały powstanie trzech odrębnych następujących komponentów pożyczkowych.

1) Komponent I

Źródła pochodzenia środków pożyczkowych:

  • dotacja Wojewody Katowickiego - 750 000,00 zł
  • środki własne Spółki - 250 000,00 zł

Udzielone pożyczki przyczyniły się do powstania 131 nowych miejsc pracy.

ROK 2001

2) Komponent II

Źródła pochodzenia środków pożyczkowych:

  • dotacja PARP - 900 000,00 zł.

udzielona w XII. 2001r. w wyniku konkursu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Warszawy na powiększenie kapitału funduszy pożyczkowych.
Udzielone pożyczki przyczyniły się do powstania 48 nowych miejsc pracy.
Pożyczki udzielane z Komponentu II w odróżnieniu od pożyczek z Komponentu I były udzielane nie tylko na tworzenie nowych miejsc pracy, lecz również umożliwiały rozwój małych i średnich firm poprzez realizowane przedsięwzięcia oraz nowe inwestycje.

ROK 2003

3) Komponent III

Źródła pochodzenia środków pożyczkowych:

  • dotacja PARP - 455 000,00 zł.

udzielona w XII 2003 r. w wyniku konkursu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Warszawy na powiększenie kapitału funduszy pożyczkowych.
Komponent III został uruchomiony w czerwcu 2004r. i działał do końca grudnia roku 2005.
Środki finansowe udzielane z Komponentu III w formie pożyczek mogły być przeznaczone przez pożyczkobiorców na zakup środków obrotowych oraz na inwestycje. Nie wymagały natomiast tworzenia nowych miejsc pracy.

ROK 2005

Fundusze strukturalne umożliwiły Funduszowi Pożyczkowemu aplikowanie w I edycji konkursu realizowanego przez PARP w Warszawie. W efekcie Fundusz uzyskał wsparcie finansowe w wysokości

5 000 000,00 zł. pochodzące ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO-WKP), na lata 2004-2006, działanie 1.2. "Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw" w ramach Projektu "PROFIT - linia pożyczek dla małych przedsiębiorstw".
Otrzymanie powyższego wsparcia finansowego uwarunkowane było posiadaniem wkładu własnego w wysokości 2 500 000,00 zł., na co składały się środki z Komponentu I, II i III. Całkowita wartość realizowanego aktualnie projektu wynosi 7 500 000,00 zł.

ROK 2006

Rozwój Funduszu Pożyczkowego na rynku usług finansowych umożliwił aplikowanie w trzeciej edycji powyższego konkursu ( PARP Warszawa), w wyniku czego Fundusz uzyskał kolejne wsparcie w wysokości 3 000 000,00 zł. pochodzące ze środków SPO WKP. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi
4 300 000,00 zł.