Wsparcie koncepcji rozwoju instytucji ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie projektu w ramach: Priorytetu: VII Promocja integracji społecznej
Działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałania: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Okres realizacji projektu: od 2008-08-01 do 2009-11-30
Miejsce realizacji projektu: Województwo śląskie
Uczestnicy projektu:

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane na terenie województwa śląskiego, tj:

  • Spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych
  • Organizacje pozarządowe
  • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn.zm.)
Liczba instytucji objętych wsparciem w ramach projektu: 202
W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE BEZPŁATNYM:
SZKOLENIA o następującej tematyce:
  • Zagadnienia public relations i promocji,
  • Europejski Fundusz Społeczny,
  • Przygotowywanie i rozliczanie wniosków, prowadzenie projektów społecznych
  • Pozyskiwanie środków
  • Szkolenia psychologiczne (komunikacja, motywacja, organizacja pracy, negocjacje itd.)
DORADZTWO jako dopełnienie szkoleń. Zakres doradztwa obejmował wszystkie potrzeby zgłaszane przez podmiot z sektora Ekonomii Społecznej.
COACHING jako wsparcie dla instytucji w formie:
  • Pomocy w diagnozowaniu aktualnej pozycji instytucji, jej silnych i słabych stron oraz dostrzeganych szans i zagrożeń.
  • Pomocy w zakresie konstruowania strategii i długoterminowych planów działania w otoczeniu z uwzględnieniem istniejących programów wsparcia i możliwości pozyskiwania źródeł finansowania (w oparciu o dokonaną analizę pozycji instytucji).
KONFERENCJE organizowane w celach promocji projektu oraz rekrutacji 202