Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni

Zwiń

 
Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” (dalej: OWES) jest prowadzony przez:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej – Lider projektu

Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. – Partner 1  

Telewizje Polską S.A. w Warszawie, Oddział Terenowy w Katowicach – Partner 2

Vinci & Vinci Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata, M. Zychla, P. Vinci Spółka Komandytowa – Partner 3

Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym –  Partner 4 

Obszar realizacji:

OWES realizuje działania na terenie m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.


Czas realizacji:
1.08.2015 r. – 31.07.2018 r.

Wsparcie w ramach OWES kierowane jest do:

 • osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • podmiotów ekonomii społecznej i ich pracowników,
 • pracowników jednostek sektora finansów publicznych,
 • partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców.
Działania OWES obejmują:
 1. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych, w tym m.in.:
  • spotkania animacyjne,
  •  warsztaty wymiany doświadczeń,
  • szkoła liderów ekonomii społecznej). 
 2.          Wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych  i wsparcia już funkcjonujących w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc pracy.
 3.          Świadczenia profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania PES w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników  podmiotów ekonomii społecznej oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej, w tym m.in.:
  • szkolenia z zakresu księgowości i finansów, zarządzania, źródeł finansowania, marketingu,
  • doradztwo biznesowe, specjalistyczne (marketingowe, finansowo-księgowe, prawne),
  • pakiety usług marketingowych dla PES działających na rynku (w tym m.in.: doradztwo marketingowe, warsztaty tworzenia strategii marketingowej, opracowanie marketing mix, produkcja i emisja programu promocyjnego).
 4.         Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej i inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną, w tym m.in.: tworzenie i rozwój franczyz społecznych dla Przedsiębiorstw Społecznych.

Celem głównym projektu jest wzrost liczby i stabilność miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej na obszarze centralno – zachodnim województwa śląskiego.

W ramach projektu wsparcie uzyska co najmniej:

 • 541 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • 136 podmiotów ekonomii społecznej,
 • 10 grup inicjatywnych.

W ramach projektu przewidziano m.in.:

 • powstanie 117 miejsc pracy,
 • rozpoczęcie prowadzenie działalności odpłatnej statutowej lub działalności gospodarczej przez co najmniej 2 organizacje pozarządowe,
 • wzrost obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem o co najmniej 2%.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

KONTAKT

Specjalista ds. ekonomii społecznej – Marcin Lipka tel. 032 248 77 86 wew. 24, e-mail mlipka@rarinwestor.pl

Specjalista ds. diagnozy i wsparcia PES i PS – Piotr Maj tel. 032 248 77 84 wew. 24, e-mail: pmaj@rarinwestor.pl


Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin świadczenia wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni
 2. Formularz zgłoszeniowy Instytucji OWES
 3. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika OWES
 4. Deklaracja uczestnictwa Instytucja OWES
 5. Oświadczenie Uczestnika projektu ind.